Wednesday, April 26, 2006

Pagdadalaga/Pagbibinata

1.Lesson Title:Pagbabagong Nagaganap sa Isang Nagdadalaga at Nagbibinata
2,Brief Description:Ang araling ito ay tumutukoy sa mga gawain at tungkuling pansarili
3.Learning Outcomes:Nagagampanan ang bawat tungkulin para sa sarili
Nasasabi ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga at
nagbibinata
4.Learning Activity: Pakikinig sa isang interbyu kung paano gagampanan ng isang bata ang pangangalaga sa kanyang sarili.
Tingnan ang larawan ng link na ito kung anu-anong pagbabago ang napapansin sa katawan ng isang nagdadalaga
http://www.slp-hormones.co.uk/images/pub4.jpg
at nagbibinata
.http://www.slp-hormones.co.uk/images/pub2.jpg
a.Anu-ano ang napansin ninyong pagbabago sa katawan ng isang
batang babae?at batang lalaki?
b.Sa anong gulang nagsisimula ang mga pagbabagong
ito sa isang batang babae at lalaki?
c.Ano ang tawag sa yugto ng buhay kung kailan may pagbabagong nagaganap
sa isang nagdadalaga at nagbibinata?
5.Learning Assessment:
Tingnan natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin.Sagutin ang mga sumusunod na tanong,sa link na ito gamit ang class key na esvilloso at confirm class key na 1 2 3 4 5 6 7
http://www.prongo.com/quizstation/edit/editquestions1.asp
6.Assigment:
Pag-aralang mabuti ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata

0 Comments:

Post a Comment

<< Home